White Wild Indigo

Baptisia alba

Native to the region

Full sun
Dry water needs
Zones 3 to 8

Wild Geranium

Geranium maculatum

Native to the region

Partial to full sun
Medium water needs
Zones 3 to 8

Nuttalls Violet

Viola nutalli

Native to the region

Part sun to full shade
Dry to wet water needs
Zones 3 to 8

Western Vervain

Verbena lasiostachys

Native to the region

Full sun
Dry water needs
Zones 4 to 10

California Milkweed

Asclepias californica

Native to the region

Part shade to full sun
Medium water needs
Zones 3 to 11

Common Yarrow

Achillea millefolium

Native to the region

Part shade to full sun
Medium water needs
Zones 3 to 9

Bigleaf Lupine

Lupinus polyphyllus

Native to the region

Part shade to full sun
Wet water needs
Zones 4 to 8

Ninebark

Physocarpus opulifolius

Native to the region

Part shade
Medium water needs
Zones 4 to 8